Śmierć osoby bliskiej jest bardzo bolesnym doświadczeniem. Jest to trudny czas, ponieważ wiąże się także z odpowiedzialnością i stresami związanymi z koniecznością organizacji oraz sfinansowania uroczystości pogrzebowej. Ze względu na to, że jest to stosunkowo duży koszt, pewną pomoc stanowi zasiłek pogrzebowy. Sanowi on wsparcie finansowe dla krewnych zmarłego lub innych osób i podmiotów zajmujących się organizacją uroczystości. Jest przeznaczony na pokrycie kosztów uroczystości pogrzebowych. Zgodnie z ustawą z 1 marca 2011 roku jego wysokość wynosi 4000 zł. Może być przyznany bliskim zmarłego lub osobie czy instytucji organizującej pochówek. Różnica polega na tym, że rodzina otrzymuje całą kwotę, niezależnie od wysokości poniesionych kosztów.

Przysługuję on w przypadku osób:

  • ubezpieczonych,
  • mających ustalone prawo do pobierania emerytury lub renty,
  • nie mających ustalonego prawa, jednak spełniających warunki do pobierania renty lub emerytury,
  • osoby zmarłej po ustaniu ubezpieczenia, jeśli śmierć nastąpiła w trakcie pobierania zasiłku, chorobowego, macierzyńskiego czy świadczenia rehabilitacyjnego,
  • członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w przeciągu 12 miesięcy od śmierci członka rodziny, w innym przypadku nastąpi przedawnienie roszczeń.

Zasiłek pogrzebowy – pomoc w trudnej chwili

Konieczność organizacji pogrzebu bardzo często pojawia się nagle, a przy tym stanowi znaczne obciążenie finansowe. Zasiłek pogrzebowy stanowi w takiej sytuacji pewną pomoc, ponieważ pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć wydatek. Warto jednak pamiętać, że w obecnych czasach, gdy wszystkie ceny stale rosną, kwota zasiłku przeważnie nie jest wystarczająca na pokrycie całej uroczystości, dlatego część wydatków najczęściej pokrywa rodzina.

Komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy?

W przypadku, gdy to nie rodzina, a pracodawca, dom opieki społecznej, gmina czy instytucja diecezjalna lub zakonna albo osoba spoza grona rodzinnego pokrywa koszty pogrzebu, zasiłek jest jej przyznawany. Ma on wartość równą udokumentowanym kosztom pogrzebu, jednak jego kwota nie może przekroczyć 4000 zł. W sytuacji, gdy więcej niż jeden podmiot finansował uroczystość, kwota ulega podziałowi. Jeśli uroczystość pogrzebowa była przeprowadzana na koszt państwa, jednak członek rodziny również pokrył część kosztów, przysługuje mu zasiłek w wysokości 4 tysięcy złotych.

Jakie podmioty zajmują się wypłatą zasiłków pogrzebowych?

Zależnie od sytuacji osoby zmarłej, wypłacaniem zasiłków zajmuje się odpowiednio KRUS lub ZUS. Niezależnie od tego, która instytucja jest odpowiedzialna za wypłacenie zasiłku niezbędne formalności oraz obowiązujące przepisy się pokrywają.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

W celu uzyskania zasiłku pogrzebowego należy złożyć niezbędne dokumenty w okresie do 12 miesięcy od śmierci. W przypadku, gdy zgłoszenie wniosku było niemożliwe z przyczyn niezależnych od osoby składającej wniosek np. w związku z późniejszym odnalezieniem zwłok lub identyfikacją osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Te okoliczności muszą być jednak usprawiedliwione przy pomocy stosownego zaświadczenia wydawanego przez prokuraturę lub policję, odpis zupełny aktu zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego niemożliwość zgłoszenia wniosku.

Do siedziby odpowiedniej instytucji należy przynieść odpowiedni, wypełniony druk. W przypadku osób ubezpieczonych w ZUS jest to Z-12, osoby ubezpieczone w KRUS obowiązuje druk SR-26. Niezbędne jest także przygotowanie innych, niezbędnych dokumentów. Należy mieć ze sobą akt zgonu osoby zmarłej, dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą np. akt małżeństwa lub akt urodzenia. Niezbędne jest także zaświadczenie płatnika składek potwierdzające podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. a także rachunki potwierdzające poniesione koszty pogrzebu lub ich odpisy, których zgodność z oryginałem została potwierdzona.

Warto wiedzieć, że wniosku nie trzeba składać osobiście. Można to zrobić za pomocą poczty lub korzystając z pomocy osoby upoważnionej. Istnieje także możliwość złożenia wniosku elektronicznie, przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych. W tym celu trzeba mieć jednak Profil Zaufany, czyli narzędzie pozwalające potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Dużym uproszczeniem jest fakt, że upoważniony do złożenia wniosku lub odbioru zasiłku może być zakład pogrzebowy. Jest to bardzo popularne rozwiązanie, które w znacznej mierze odciąża rodzinę z odpowiedzialności, w tym trudnym i stresującym czasie.

Czas oczekiwania na środki

W przypadku prawidłowo złożonego wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego, urząd ma obowiązek wykonać płatność w przeciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. Pieniądze mogą być wypłacone do rąk własnych w kasie jednostki, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przelewem na konto.

Zdarza się jednak, że ZUS lub KRUS wydaje negatywną decyzję i odmawia wypłacenia zasiłku pogrzebowego. W takich przypadkach urząd ma obowiązek, w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia okoliczności, dostarczyć stosowną decyzję. Istnieje możliwość odwołania się od niej. W tym celu należy skierować wniosek do sądu rejonowego w ciągu 30 dni od odebrania decyzji.